Szabó Martina (Precognox) előadása: A negatív emotív elemek vizsgálati lehetőségei számítógépes nyelvészeti eszközökkel

   2017. február 21.

Szeretettel meghívjuk a Február 21-én, 16 órától kezdődő előadásunkra. Az előadás magyar nyelvű!

Előadó: Szabó Martina Katalin (Precognox), az előadás címe:

A negatív emotív elemek vizsgálati lehetőségei számítógépes nyelvészeti eszközökkel

Absztrakt:

Korábbi – részint társszerzős – dolgozataimban (Szabó 2015a, 2015b, Szabó 2016, Szabó, Szabó et al. 2017, Szabó et al., Szabó et al.) egy az elméleti nyelvészetben kevéssé tárgyalt, és a nyelvtechnológia számára problematikus jelenséget, a negatív emotív szemantikai tartalmú elemeket vettem górcső alá, több különböző szempontból. A jelen előadásom kettős céllal bír: egyrészt szeretném megmutatni, melyek voltak azok a vizsgálati módszerek és eszközök, amelyekkel és ahogyan a kutatást végeztem, másrészt prezentálni szeretném a kutatás legfontosabb eredményeit.

A vizsgálatok tárgyát azok az elemek képezték, amelyek lexikai szinten negatív emotív szemantikai tartalommal rendelkeznek ugyan, azonban fokozó funkcióban képesek azt részben vagy egészben elveszíteni (pl. mocskos nagy; rohadt jól), sőt bizonyos esetekben arra is, hogy negatív tartalmuk ellenére pozitív értékelést fejezzenek ki (pl. brutális volt a hétvégi koncert; durván játszott a hegedűs a hangversenyen) (vö. Szabó 2015b). Az előbbi esetben a vizsgált elemek más, értékelő kifejezések jelentését fokozzák (ezt a jelenséget nevezem értékvesztésnek), az utóbbi esetben pedig maguk töltik be értékelő kifejezés (másképpen: szentimentkifejezés) funkcióját (ezt a jelenséget nevezem lexikai szintű értékváltásnak) (vö. Szabó 2015b).

A vizsgált jelenség a szentimentelemzés egy kardinális részproblémájához, a szentimentérték módosulásához tartozik. A szentimentérték módosulásának azt a jelenséget nevezzük, amikor egy nyelvi elem lexikai szintű szentimentértéke (másképpen: polaritása) nem azonos, vagy nem teljes mértékben azonos az őt magában foglaló teljes megnyilatkozás szentimentértékével (vö. Szabó 2015a, 2015b). Egy szentimentkifejezés lexikai szintű értéke számos okból kifolyólag eltérhet a bennfoglaló megnyilatkozás értékétől. Így például, egy pozitív érték tagadható (pl. nem jó), csökkenthető (pl. kevésbé jó), vagy az irónia eszközével az ellentétére fordítható (pl. ezt jól csináltad!; szép volt!). 

A fentebb említett két speciális típus, a lexikai szintű értékváltás és az értékvesztés mind elméleti, mind alkalmazott nyelvészeti, különösen nyelvtechnológiai szempontból figyelemre méltó. Kimerítő elméleti nyelvészeti leírásuk még nem történt meg, illetve a vonatkozó elméleti megállapítások nem pontosak vagy tévesek, hatékony nyelvtechnológiai kezelésük pedig egyelőre nem megoldott (vö. pl. Andor 2011; Kugler 2014; Szabó 2015a, 2015b, Szabó 2017; Drávucz et al. 2017). Ezekre az elemekre ugyanis a szótáralapú automatikus szentiment- és emócióelemzés – a lexikai szintű polaritásuk miatt – téves elemzési eredményt ad (vö. Szabó 2017; Drávucz et al. 2017).

A jelenséget ezidáig a következő szempontokból vizsgáltam meg: nyelvtechnológia, konkrétabban automatikus szentimentelemzés (Szabó 2015a, 2015b, Szabó 2017), lexikai pragmatika, hálózatelmélet, szemantikai motiváció (Szabó 2017, Szabó), angol–orosz és orosz–angol fordítás (Szabó et al.), valamint nemek közötti nyelvhasználati eltérések. A kutatásban a vonatkozó szakirodalom feldolgozása mellett különböző (egynyelvű és párhuzamos) korpuszok vizsgálatát, valamint a kutatási céloknak megfelelően annotált korpuszok létrehozását és elemzését végeztem el.  

A jelen előadás mind a kutatási eredményekről, mind a vizsgálati módszerekről és eszközökről igyekszik pontos és részletes áttekintést adni.

 

IRODALOM

Andor J. De durva ez a téma! – Megfigyelések a melléknévi polaritásváltásról. In: Hungarológiai Évkönyv 12(1). (2011) 33−42.

Drávucz F., Szabó M.K., Vincze V.: Szentiment- és emóciószótárak eredményességének mérése emóció- és szentimentkorpuszokon. In Vincze V. (szerk.) XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet (2017) 228−239

Kugler N. 2014. A nyelvi polaritás kifejezésének egy mintázata, avagy milyen a félelmetesen jó? Magyar Nyelvőr 138(2). (2014) 129−139.

Szabó, M. K.: A polaritásváltás- és változás kezelési lehetőségei a szentimentelemzésben. In: Tavaszi Szél konferencia konferenciakötete. Budapest, Líceum Kiadó, Eger és Doktoranduszok Országos Szövetsége (2015a) 629−643

Szabó M. K.: A polaritásváltás problémája a szentimentelemzés szempontjából. In: Váradi T. (szerk.) IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia konferenciakötete. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet (2015b) 51−61

Szabó M. K.: A nyelvi értékelés mibenléte a számítógépes értékeléselemzés (szentimentelemzés) szempontjából. In. Gécseg Zs. (szerk.) LingDok 15. Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged (2016) 153−172

Szabó, M. K.: The usage of elements with emotive semantic content from a gender point of view. Kézirat

Szabó M.K., Nyíri Zs., Morvay G., Lázár B.: A szentimentérték módosulásának vizsgálata szemantikai–pragmatikai szempontból annotált korpuszon. In: Vincze V. (szerk.) XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet (2017) 251−262

Szabó M. K., Nyíri Zs., Lázár B.: Negatív emotív szemantikai tartalmú fokozó elemek vizsgálata az angol–orosz és orosz–angol fordítás tükrében. In: XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia konferenciakötete. Publikálásra benyújtva.

Szabó M. K., Lázár B., Nyíri Zs., Morvay G.: A negatív emotív elemek vizsgálata a nemek közötti nyelvhasználati különbségek szempontjából. In: XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia konferenciakötete. Publikálásra benyújtva.