Rácz Attila előadása

   2015. november 10.

Rácz Attila Budapest Főváros Levéltára, fősztályvezető előadása (magyar nyelven)

Címe: A budapesti hatalmi elit prozopográfiai vizsgálata 1956-1989 között - doktori disszertáció

Absztrakt:

Disszertációm fókuszában a fővárosi hatalmi elit rekrutációja és kilépése, mobilitása, képzettsége állt. A kutatott személyek köre nem csupán az ismertebb történelmi személyekre korlátozódott, hanem az eddig a közvélemény és a tudományos kutatás számára is ismeretlen személyeket is vizsgáltam, az általam létrehozott kategórián belül az őket összekötő kapcsot a fővárosi hatalmi elithez tartozás jelentette.
A feltáró munka során alapkutatások lefolytatására is szükség volt, hiszen sem a korszakban, sem a rendszerváltás óta nem állnak rendelkezésünkre olyan budapesti adatsorok, statisztikák, melyek segítségével a fővárosi hatalmi elit vizsgálhatóvá válhatna. Dolgozatomban újdonság volt az is, hogy a Kádár-korszak fővárosi hatalmi elitjét eddig még nem lokalizálta, nem vizsgálta senki, és mindezt olyan források feldolgozásával tettem, melyeket ennyire tendenciózusan és ilyen mennyiségben eddig még nem kutattak. A disszertációm összeállításakor pedig a lehető legtöbbet akartam megmutatni azokból a helyi elitre vonatkozó, általam rendszerezett információkból, amit a prozopográfia módszertana és a rendelkezésemre álló források lehetővé tettek.